Prikupljanje i odvoz

Ove usluge obuhvataju prikupljanje, utovar, odvoz i deponovanje komunalnog otpada od domaćinstava, privrednih i neprivrednih subjekata sa gotovo cijelog područja općine Sapna. Usluge odvoza i deponovanja su realizovane u skladu sa tehničkom opremljenošću a prema postojećim uslovima obuhvatajući sljedeća mjesna podrčja: Sapna, Kraljevići, Kobilići, Međeđa, Vitinica, Kovačevići, Nezuk, Zaseok, Donji Zaseok, Žuje-Šarci, Goduš i Baljkovica.

Učestalost prikupljanja se kreće od jedan put sedmično u visinskim dijelovima općine, do tri puta sedmično u užem centru općine (uglavnom od pravnih lica).

Odlaganje otpada korisnici najvećim dijelom vrše u PVC kantama zapremine 140 l, zatim u plastičnim kesama, kućnim kantama i dijelom posudama za otpad-kontejnerima zapremine 1100 l, koji su uglavnom raspoređeni u užem urbanom centru, kao i kod većih proizvođača otpada kao što su ugostiteljski objekti, veći prodajni objekti i sl.

Na realizaciji aktivnosti transporta komunalnog otpada je angažovano jedno specijalno vozilo za prikupljanje otpada (Volvo sa nadogradnjom zapremine 16m3) i jedan mali kamion Ford Transit, oko 2 t nosivosti, koje se koristi za prikupljanje smeće iz uskih ulica i brdovitih područja te se vrši pretovar u specijalno vozilo, koje potom smeće odvozi na deponiju. Osim toga, vozilo se koristi i za druge poslove iz djelatnosti preduzeća.

Image

Redovni sedmični raspored odvoza komunalnog otpada

Dan
Naselje
Ponedjeljak
 • Uži urbani dio općine (kontejneri i kante od preduzeća i ustanova);
 • VITINICA (Centar, Marnići, Ramići, Han, Džakić, Fatići, Selimovići, Mahmutovići, Brđaci, Hanđelići, Krstac, Kruškovac);
 • KOVAČEVIĆI
Utorak
 • SAPNA (Mahala, Gaj, centar, Skenderuša, Čagar),
 • GODUŠ (Mahala, Plan, Brdo);
 • ŽUJE I ŠARCI.
Srijeda
 • KRALJEVIĆI (Kolonija, centar, Svrake, Potkojnica, Gornji Kraljevići);
 • KOBILIĆI (Mahala, centar, Kosa);
 • MEĐEĐA (Grabovice, Dekići, Durakovići, Centar).
Četvrtak
 • Uži urbani dio općine (kontejneri i kante od preduzeća i ustanova);
 • ZASEOK (centar, Lipa, Donja mahala;
 • NEZUK (Potkućina, Horkići, centar, Izbjegličko naselje);
 • BALJKOVICA;
 • DONJI ZASEOK (Musići, Zecovi, Vrla strana).
Petak
 • Vanredan odvoz nakon praznika ili ukoliko se ne izvrši odvoz prema redovnom planu.

Cjenovnik

KOMUNALNIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE SAPNA
Član 1.
Ovim cjenovnikom utvrđuju se cijene komunalnih usluga na području općine Sapna, kako slijedi;
1. distribucije vode za piće,
2. odvodnje otpadnih voda i
3. prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada.